Cultuur en Recreatie

Veel en rijke tradities en gebruiken geven Overijssel kleur. JA21 ziet een actieve en stimulerende rol voor de provincie. In plaats van tradities onder druk te zetten, zoals het vergunningencircus rond de paasvuren, horen onze tradities, gebruiken en gewoontes waardering en ruimte te krijgen.

JA21 Overijssel wil

  • Immaterieel erfgoed zoals tradities en gebruiken behouden
  • Ruimte bieden aan Overijsselse tradities en gebruiken
  • De streektaal behouden
  • Cultuurgelden meer inzetten voor lokale tradities
  • Cultuurhistorisch erfgoed koesteren en kerken, molens en watertorens niet laten verpauperen
  • Vrijwilligerswerk stimuleren
  • Paasvuren blijven toestaan in Overijssel
  • Geen nieuw kunstwerk dat tonnen kost langs de A28
  • Bibliotheken in Overijssel behouden