Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt kent Nederland een schrikbarend tekort van 350.000 woningen. Hierdoor moeten er overal rap nieuwe woningen gebouwd worden. Ook in Overijssel ligt een grote woningbouwopgave. JA21 vindt het belangrijk dat jongeren en ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en dus in hun eigen stad of dorp een woning kunnen vinden.

JA21 Overijssel wil

  • Inzetten op de bouw van woningen in kleine kernen, om zo ook de voorzieningen in deze kernen te behouden
  • Inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens om zo de doorstroming te bevorderen en starters een kans te bieden op de woningmarkt
  • Meer ruimte voor permanente bewoning van recreatiewoningen
  • Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren bij huurwoningen, nieuwbouw van koopwoningen en verkoop van corporatiewoningen
  • Geen maatregelen vanuit de provincie richting gemeenten die de taakstelling voor het huisvesten van statushouders niet halen
  • Meer en snellere uitgifte van (zelfbouw)kavels voor eigen inwoners in kleine kernen
  • Boerenerven eenvoudiger transformeren naar kleine woonerven met enkele woningen
  • Zich sterk maken voor het invoeren van de Rotterdamwet in Overijsselse steden die kampen met grootstedelijke problematiek van armoede en sociale uitsluiting in achterstandswijken door een te hoge concentratie van inwoners met een laag inkomen en veel immigranten